SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent transferowy

Podmiot, któremu otwarty fundusz emerytalny powierzył prowadzenie
rejestru swoich członków. Rejestr członków funduszu zawiera podstawowe
dane osobowe ubezpieczonych, informacje o wpłatach składek, kwocie
opłat potrąconych każdorazowo przez fundusz emerytalny ze składki,
liczbie jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku, wypłatach
transferowych oraz dane o aktualnym stanie konta członka funduszu.

 

Akcja

Instrument finansowy o charakterze własności. Posiadacz akcji
(akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje,
którym jest spółka akcyjna. Oprócz prawa własności akcjonariusz
dysponuje ponadto m.in. prawem do udziału w zyskach spółki
(dywidendy), prawem do zakupu akcji nowej emisji (prawo poboru),
prawem do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

 

Aktywa otwartego funduszu emerytalnego

Zasoby majątkowe znajdujące się w dyspozycji otwartego funduszu
emerytalnego, nabyte za składki wniesione do OFE. Ze względu
na swoją specyfikę, aktywa OFE różnią się dość istotnie od aktywów
innych podmiotów gospodarczych. Na aktywa funduszu składają się:
portfel inwestycyjny, należności i środki pieniężne. Fundusz nie posiada
żadnego majątku trwałego. Aktywa OFE są zarządzane przez powszechne
towarzystwo emerytalne (PTE), lecz są własnością członków OFE.

 

Aktywa netto funduszu

Aktywa funduszu pomniejszone o jego zobowiązania.

 

Analiza fundamentalna

Badanie i ocena kondycji firmy oraz perspektyw jej rozwoju na podstawie
informacji o wynikach jej działalności, szczególnie sprawozdania
finansowego i danych z jej otoczenia gospodarczego.

 

Analiza portfelowa

Analiza oparta na modelach matematyczno-statystycznych i danych
historycznych, określająca sposób dokonywania wyboru (doboru)
instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego. W uproszczeniu
polega na analizowaniu zależności między oczekiwanymi stopami zwrotu
z inwestycji i związanymi z nimi ryzykami, w celu dywersyfikacji
(rozproszenia) ryzyka portfela.