SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Depozytariusz

Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo,
prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny
aktywów netto funduszu.

 

Bessa

Długotrwały spadek kursu giełdowego papierów wartościowych
lub cen towarów notowanych na giełdzie.

 

Bony Skarbowe

Krótkoterminowy papier wartościowy o terminie wykupu do jednego
roku; emitowany przez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem
na przetargach organizowanych przez NBP. Uważane za bezpieczne
ze względu na osobę emitenta. Nie są przedmiotem obrotu na GPW.
OFE nie mogą inwestować w bony skarbowe.