SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane osobowe członka funduszu

Imiona i nazwisko członka funduszu, jego data urodzenia, nr PESEL,
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania.

 

Depozytariusz

Podmiot przechowujący środki pochodzące ze składek zgromadzonych
przez otwarty fundusz emerytalny. Funkcję tę pełni bank krajowy.
Depozytariusz ma obowiązek zapewnić, aby aktywa OFE były
lokowane zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu.
W przypadku decyzji inwestycyjnych niezgodnych z prawem,
depozytariusz ponosi odpowiedzialność finansową. Depozytariusz
jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Komisję Nadzoru
Finansowego o nieprawidłowościach funduszu, które w jego ocenie,
stanowią naruszenie prawa, postanowień statutu funduszu
lub powodują, że interesy członków funduszu
nie są należycie uwzględniane.

 

Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego

Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego to zróżnicowanie portfela
inwestycyjnego. Głównym założeniem jest zdywersyfikowanie ryzyka
inwestycyjnego, poprzez odpowiedni dobór aktywów, tak aby
ewentualne poniesione straty w jednych aktywach zrekompensowane
były zyskami w innych. Każdy racjonalnie postępujący inwestor
dąży do minimalizacji ryzyka przy spodziewanym zysku.
Im zakładany zysk jest większy, tym większe jest ryzyko inwestycyjne.

 

Działalność lokacyjna

OFE lokuje swoje aktywa kupując instrumenty finansowe, dążąc do
osiągnięcia maksymalnego stopnia rentowności i bezpieczeństwa
dokonywanych lokat.

 

Dzień przeliczenia składki

Data, w którym składka przekazana przez ZUS zostaje przeliczona
na jednostki rozrachunkowe i zapisana na indywidualnym rachunku
klienta Otwartego Funduszu Emerytalnego.