SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

GPW

Giełda Papierów Wartościowych – wyspecjalizowany rynek,
na którym zawierane są transakcje kupna i sprzedaży instrumentów
finansowych. Relacje między popytem a podażą na giełdzie wpływają
na kształtowanie się cen, nazywanych kursami. Cechą GPW
jest dematerializacja obrotu, co znaczy, że obrót odbywa się
bez fizycznej dostawy papierów wartościowych. Transakcje
zawierane są w systemie kursu jednolitego, notowań ciągłych
oraz transakcji pakietowych.