SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

I filar

I filar to powszechna i obowiązkowa część systemu (konto w ZUS)
)obsługiwana przez ZUS, z którego wypłacane są świadczenia emerytalne.
Działa on na zasadzie repartycyjnej, to znaczy świadczenia emerytalne
wypłacane są z bieżących składek, które wpływają od osób obecnie
pracujących i objętych ubezpieczeniem emerytalnym. Kontrolę
nad I filarem sprawuje państwo.

 

II filar

II filar składa się z subkonta w ZUS oraz rachunku w OFE. Posiadanie
rachunku w OFE jest dobrowolne. To znaczy, że można do niego
przystąpić, a jeśli się tego aktywnie nie zrobi, cała składka emerytalna
zostanie w ZUS. W ramach II filara istnieją otwarte fundusze
emerytalne (OFE). Co miesiąc ZUS przesyła do funduszu składkę

osoby ubezpieczonej, która jest członkiem tego OFE. Fundusze
zajmuje się inwestowaniem i pomnażaniem składek swoich członków.
Emerytury są wypłacane są przez ZUS.

 

III filar

III filar to rozwiązania uzupełniające w formie regulowanych prawem
produktów finansowych pozwalających na dobrowolne oszczędzanie
na emeryturę. W wyniku reformy systemu emerytalnego z 1999 roku
wysokość emerytur kolejnych pokoleń z I i II filara będzie sukcesywnie
malała. Dzięki regularnemu oszczędzaniu i korzystaniu z produktów
III filara można uzupełnić swoje przyszłe dochody pod koniec,
lub po zakończeniu aktywności zawodowej. W ramach III filara istnieją
dwie formy oszczędzania indywidualnego – IKZE oraz IKE, a także
forma oszczędzania zbiorowego – PPE.

 

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne, III filar systemu emerytalnego.
Umożliwia systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności
na emeryturę bez konieczności odprowadzania podatku od zysków
kapitałowych.

 

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, III filar systemu emerytalnego. Umożliwia systematyczne gromadzenie dodatkowych
oszczędności na emeryturę bez konieczności odprowadzania podatku
od zysków kapitałowych, a ponadto pozwala na zmniejszenie wymiaru
podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Indeks giełdowy

Wskaźnik opisujący stan koniunktury giełdowej. Miernik zmiany cen
obejmujący wszystkie papiery wartościowe lub ich wybraną grupę.