SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka rozrachunkowa

Instrument oznaczający wielkość udziałów członka w aktywach OFE
ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości
jednostki rozrachunkowej, która ustalana jest w każdym dniu roboczym,
zależy wartość środków na rachunku każdego członka OFE (równa
iloczynowi liczby jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku
i aktualnej wartości jednostki).