SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał początkowy

Kapitał początkowy to suma płaconych przed 1 stycznia 1999 r. składek
na ubezpieczenia społeczne. Zostaną one zapisane na indywidualnym
koncie ubezpieczonego i będą miały wpływ na wysokość przyszłej
emerytury – powiększą stan konta emerytalnego. Kapitał początkowy
służy obliczeniu nowej emerytury dla osób urodzonych
po 31 grudnia 1948 r., które przed 1 stycznia 1999 r. podlegały
ubezpieczeniom społecznym, czyli były aktywne zawodowo.

 

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji
państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała
19 września 2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,
a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru
Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady
Ministrów.

 

KPWiG

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, instytucja powołana
do regulowania, nadzorowania rynku kapitałowego oraz ochrony
interesów inwestorów.

 

Kapitałowy system emerytalny

System emerytalny polegający na zbieraniu składek odprowadzanych
przez pracowników na indywidualnych kontach oraz ich inwestowaniu.