SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Limity zaangażowania inwestycyjnego

Wynikające z przepisów prawa ograniczenia możliwości
inwestycyjnych otwartego funduszu emerytalnego. Ograniczenia
te mają charakter jakościowy, czyli wskazują na konkretne grupy
instrumentów, w które może inwestować fundusz, a także charakter
ilościowy, czyli wskazują ile maksymalnie może zostać ulokowane
w wybranej grupie instrumentów, a nawet pojedynczym instrumencie.
Otwarty fundusz emerytalny może inwestować wyłącznie w instrumenty
wskazane w limitach inwestycyjnych.