SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligacja

Papier wartościowy, którego emitent potwierdza, iż jest dłużnikiem
posiadacza obligacji oraz zobowiązuje się do spłaty kwoty zadłużenia
wraz z należnymi odsetkami w określonym terminie.

 

Obligacja komunalna

Obligacja emitowana przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Obligacje skarbowe

Emitowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe oznaczające
nabycie przez posiadacza prawa do uzyskania w określonych
terminach odsetek oraz wartości nominalnej obligacji. Uważane
za bezpieczne instrumenty dłużne. Po zmianach wprowadzonych
Ustawą uchwaloną 6 grudnia 2013 r., od 1 lutego 2014 r. OFE
nie mogą inwestować w obligacje skarbowe.

 

OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny prowadzi działalność polegającą
na gromadzeniu części składek emerytalnych i ich inwestowaniu
z przeznaczeniem na kapitał emerytalny osób, które zdecydują się
na wybór OFE.
OFE są zarządzane i reprezentowane w stosunkach z osobami
trzecimi przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE).
Otwarte fundusze emerytalne są jednak odrębnymi podmiotami
posiadającymi osobowość prawną. Nie posiadają natomiast zdolności
upadłościowej tzn. nie mogą ogłosić bankructwa. Podobnie jak PTE,
otwarte fundusze emerytalne podlegają nadzorowi państwa
sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W przypadku połączenia towarzystw lub nabycia towarzystwa
przez inne PTE, fundusz ulega likwidacji. Nie oznacza to jednak
likwidacji indywidualnych kont członków funduszu – ich środki
przenoszone są do innego OFE.
Decyzja o wyborze OFE jako sposobu pomnażania środków
emerytalnych jest dobrowolna.  Podobnie jak wybór konkretnego
otwartego funduszu emerytalnego oraz ewentualna zmiana na inny.


Okres składkowy

Okres (miesiąc), za który została przekazana składka na ubezpieczenie
emerytalne.

 

Opłata manipulacyjna

Wysokość prowizji pobieranej przez PTE z tytułu przekazanej z ZUS
do OFE składki. Opłata pobierana jest tylko raz od wpływającej składki
i od 1 lutego 2014 r. może maksymalnie wynosić 1,75% składki.

 

Opłata od składki

Wysokość prowizji pobieranej przez PTE z tytułu przekazanej z ZUS
do OFE składki. Opłata pobierana jest tylko raz od wpływającej składki
i od 1 lutego 2014 r. może maksymalnie wynosić 1,75% składki.

 

Opłata za zarządzanie funduszem

Kwota ustalona w statucie OFE, potrącana od całości aktywów netto
funduszu. Wysokość opłaty ustalana jest ustawowo i zależy
od wielkości aktywów OFE. Jej kwota jest obliczana na każdy dzień
ustalania wartości aktywów netto funduszu i płatna w ostatnim dniu
roboczym każdego miesiąca.

 

Osoba uprawniona

Osoba fizyczna wskazana przez członka OFE, na rzecz której po jego
śmierci ma nastąpić wypłata środków zgromadzonych na rachunku.

 

Osoba uposażona

Osoba fizyczna wskazana przez członka OFE, na rzecz której po jego
śmierci ma nastąpić wypłata środków zgromadzonych na rachunku.