SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier wartościowy

Dokument lub zapis w systemie informatycznym stwierdzający
istnienie określonych praw majątkowych, których realizacja
może nastąpić w wyniku okazania lub zwrotu tego dokumentu.
Do papierów wartościowych zaliczamy akcje, prawa poboru,
prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe,
obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty
pochodne na akcje i obligacje, a także inne instrumenty,
które uprawniają do ich objęcia lub nabycia.

 

Papiery dłużne

Wszelkiego rodzaju obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe
i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania
finansowego (zazwyczaj wypłacenia określonej sumy pieniędzy)
pomiędzy zaciągającym zobowiązanie (emitentem), a nabywcą papieru
dłużnego. Papiery dłużne zazwyczaj cechują się wysoka płynnością
i niewielkim ryzykiem inwestycyjnym.

 

Portfel inwestycyjny OFE

Instrumenty finansowe oraz pożytki z nich płynące, które zostały nabyte
za środki pochodzące ze składek członków. Portfel inwestycyjny
to najważniejszy element składający się na aktywa funduszu. Dobór
instrumentów do portfela decyduje o efektywności funduszu, czyli o tym
ile zarobi dla swoich członków. Zarządzanie portfelem, a więc
kupowanie, utrzymywanie i sprzedawanie instrumentów finansowych
to podstawowy przedmiot działalności otwartego funduszu emerytalnego.

 

PTE

Powszechne Towarzystwo Emerytalne to podmiot, działający w formie
spółki akcyjnej, którego przedmiotem działalności jest utworzenie,
a następnie zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym (OFE), dobrowolnym funduszem emerytalnym (IKE, IKZE). Powstanie PTE
związane jest ze spełnieniem szeregu wymogów dotyczących kapitału
akcyjnego, organizacji spółki oraz osób zarządzających. Powszechne
towarzystwa emerytalne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego. Utworzenie PTE następuje po uzyskaniu zgody Komisji.
Zgoda Komisji jest także konieczna do połączenia PTE z innym
towarzystwem lub przekazania zarządzania OFE innemu PTE.
Funkcje nadzorcze państwa, mające na celu ochronę interesów członków
funduszy i realizowane przez KNF, oraz surowe wymagania, jakim
podlega utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego,
mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa
zgromadzonych w OFE środków. Towarzystwa reprezentują
OFE wobec osób trzecich.

 

PPE

Pracowniczy Program Emerytalny jest formą zorganizowanego,
grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę.
Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane
przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się
gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami. Podstawą funkcjonowania
PPE jest umowa zakładowa (zawierana przez pracodawcę
z reprezentacją pracowników) oraz umowa z instytucją finansową.
PPE nie jest zatem instytucją finansową – środki w ramach programu
trafiają do już istniejących instytucji finansowych, działających według
właściwych sobie zasad – zakładu ubezpieczeń lub funduszu
inwestycyjnego. Wyjątkiem jest pracowniczy fundusz emerytalny (PFE),
który jest tworzony specjalnie dla gromadzenia środków w ramach
pracowniczego programu.