SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki członków OFE

Indywidualne rachunki prowadzone przez otwarte fundusze
emerytalne dla swoich członków, na które wpłacane są składki.
Z chwilą przystąpienia członka do funduszu, fundusz otwiera
dla niego rachunek, na który są wpłacane składki oraz przekazywane
wypłaty transferowe.

 

Realna stopa zwrotu

Dochody uzyskiwane z inwestycji pomniejszone o stopę inflacji.

 

Rzecznik Finansowy

Instytucja oraz osoba, która reprezentuje interesy ubezpieczonych,
uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych,
uczestników pracowniczych programów emerytalnych, klientów banków
i instytucji finansowych.