SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Składka do OFE

Część składki na ubezpieczenie emerytalne osoby ubezpieczonej,
odprowadzana przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego
otwartego funduszu emerytalnego, jeśli osoba ta wybierze możliwość
gromadzenia części swojego kapitału emerytalnego w OFE.
Od 1 lutego 2014 r. wysokość składki przekazywanej dobrowolnie
do OFE wynosi 2,92% podstawy wymiaru składki.


Składka na ubezpieczenie emerytalne

Składka na ubezpieczenie emerytalne pobierana przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. Wynosi 19,52% podstawy wymiaru
składki (z reguły wynagrodzenia) i jest opłacana w równej części
przez pracownika i pracodawcę. Część składki w wysokości 12,22%
trafia obowiązkowo na indywidualne konto w ZUS. Podział
pozostałej części składki zależy od wyboru ubezpieczonego.
Jeśli zrezygnował z udziału w OFE, cała pozostała część składki
emerytalnej w wysokości 7,30% zapisana zostanie na subkoncie ZUS.
Jeśli zdecyduje się również na OFE, na subkoncie ZUS zapisywane
będzie 4,38% podstawy, a w OFE 2,92%. Składki w ZUS zapisywane są
jako waloryzowane zobowiązania wobec przyszłych emerytów,
składka w OFE jest inwestowana.


Statut funduszu

Dokument zawierający zbiór przepisów dotyczących działalności
funduszy. Ujmuje cel, zakres oraz przedmiot działalności funduszu.

 

Stopa alokacji

Wskaźnik pokazujący, jaka część składki, po odjęciu opłat, będzie
inwestowana.

 

Stopa zastąpienia

Wielkość uzyskanej emerytury w stosunku do ostatniej pensji (liczona
w procentach).

 

Stopa zwrotu

Wskaźnik obrazujący opłacalność zrealizowanych przez OFE inwestycji.
Stopy zwrotu za okres ostatnich 3 lat są ustalane przez poszczególne
fundusze emerytalne dwa razy w roku – na koniec marca i września.
Stopy zwrotu OFE wraz ze średnią ważoną podawane są do publicznej
wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

System repartycyjny

System repartycyjny to system emerytalny oparty na umowie
międzypokoleniowej. Istotą systemu jest finansowanie świadczeń
emerytalnych ze składek opłacanych przez osoby aktualnie pracujące.
System repartycyjny działa sprawnie wtedy, gdy zasilające system
składki pracowników wpływają w wysokości wystarczającej na wypłatę
świadczeń dla obecnych emerytów. Wpływ na system repartycyjny
mają zarówno niekorzystne trendy demograficzne, jak i ekonomiczne,
np. bezrobocie lub zmniejszenie się liczby osób w wieku produkcyjnym
przy jednoczesnym wzroście liczby wypłacanych świadczeń rodzi
niebezpieczeństwo niewypłacalności systemu.

 

System zdefiniowanego świadczenia

System emerytalny, w którym wysokość otrzymywanego świadczenia
emerytalnego nie jest powiązana bezpośrednio z wysokością
wpłaconych do systemu składek, ale jest określona w przepisach.
Według takich zasad funkcjonował polski system emerytalny przed
wprowadzeniem reformy 1999 r.

 

System zdefiniowanej składki

System emerytalny, w którym wysokość otrzymywanego świadczenia
uzależniona jest od wysokości wnoszonej do systemu składki
i poziomu stopy zwrotu z inwestycji. Każdy ubezpieczony finansuje
własną emeryturę, której wysokość ma ścisły związek z wysokością
środków przekazanych do systemu w postaci składek.

 

Średnia stopa zwrotu

Trzyletnia stopa zwrotu będącą średnią ważoną stóp zwrotu OFE.
Celem ograniczenia wpływu największych podmiotów na średnią stopę
zwrotu ich maksymalny udział w kalkulacji tej stopy jest
ograniczony do 15%.

 

Świadczenie emerytalne

Świadczenie społeczne służące jako zabezpieczenie bytu na starość
dla osób, które ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego
oraz staż pracy nabyły uprawnienia do tego świadczenia. Emerytura,
po zmianach wprowadzonych Ustawa z 6 grudnia 2013 r. wypłacana
jest z FUS przez ZUS i w zależności od wyboru ubezpieczonego
może pochodzić wyłącznie z ZUS (I filar) lub też z ZUS i z kapitału
zgromadzonego w OFE.  W przypadku środków pochodzących z OFE,
na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez ubezpieczonego,
są one stopniowo transferowane do ZUS.