SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Uposażony

Osoba wskazana przez członka OFE jako uprawniona do otrzymania
świadczenia w przypadku jego śmierci.


Uzyskanie członkostwa w funduszu

Uzyskanie członkostwa następuje w wyniku zawarcia umowy
z funduszem, na podstawie której ZUS dokonuje wpisu
lub przerejestrowania członkostwa w Centralny Rejestrze
Członków OFE. Członkostwo można też nabyć w przypadkach
określonych przepisami prawa.