SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Waloryzacja

Podwyższenie składki (indeksacja), które ma chronić ją przed inflacją.
Waloryzacją objęte są składki emerytalne w ZUS.


Wartość aktywów netto

Ustalona w danym dniu wyceny wartość aktywów funduszu
pomniejszona o wartość zobowiązań.

 

Wartość jednostki rozrachunkowej

Ustalany w danym dniu wyceny stosunek wartości aktywów netto
zgromadzonych w OFE i liczby jednostek rozrachunkowych
zgromadzonych na rachunkach wszystkich członków OFE.

Wewnętrzna stopa zwrotu OFE

Stopa zwrotu, która uwzględnia zmianę wartości jednostki
rozrachunkowej, ale też pobrane opłaty, oraz czas i wielkość
wszystkich przepływów na rachunek członka. Stopa ta pozwala
precyzyjniej ocenić efektywność inwestycyjną funduszu.

Wiek emerytalny

Określony ustawowo wiek, w którym możliwe (ale nie konieczne)
jest przejście na emeryturę. Zgodnie z ustawą z 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw od 2013 r. rozpoczęło się
stopniowe wydłużanie powszechnego wieku emerytalnego do 67 lat,
zarówno dla kobiet (poprzednio 60 lat), jak i dla mężczyzn
(poprzednio 65 lat).

Wypłata gotówkowa

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka
OFE, przypadających osobom uprawnionym, wskazanym przez zmarłego,
a w przypadku ich braku lub niewskazania, spadkobiercom.Wypłata transferowa

Przeniesienie środków znajdujących się na rachunku członka OFE
z jednego funduszu do innego lub przeniesienie tych środków dokonane
między rachunkami tego samego funduszu.