IGTE

IZBA GOSPODARCZA TOWARZYSTW EMERYTALNYCH

to założona w 1999 roku organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca branżę Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucji zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi.

Izba zrzesza 7 towarzystw reprezentujących interesy ponad 15 mln swoich klientów. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości około stu kilkudziesięciu mld złotych, które inwestują głównie w polską gospodarkę.

IGTE prowadzi działania wspierające tworzenie legislacji sprzyjającej efektywnemu systemowi emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego, buduje relacje z interesariuszami, przekazuje wyniki swoich prac opinii społecznej oraz podejmuje inicjatywy edukacyjne. Podstawą prawną jej działalności jest ustawa z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych oraz statut przyjęty przez członków IGTE.

CEL DZIAŁALNOŚCI

Celem działalności Izby jest ugruntowanie zaufania do zreformowanego systemu emerytalnego oraz podejmowanie wszelkich kroków, które przyczynią się do jego sprawnego i efektywnego funkcjonowania. U podstaw powołania organizacji legła idea działania na rzecz powodzenia reformy systemu emerytalnego w Polsce, a przede wszystkim właściwego rozumienia jej mechanizmów.

PRACE IZBY

Prace Izby prowadzone są poprzez grupy, do których PTE delegują swoich przedstawicieli. Komisje przygotowują ekspertyzę izby.

Do stałych komisji Izby należą:

Grupa ds. PR i CSR zajmująca się kwestiami komunikacji oraz kwestii społecznej odpowiedzialności.

Grupa ds. Inwestycyjnych zajmująca się problematyką instrumentów inwestycyjnych, kryteriów oceny OFE, regulacji i mechanizmów rynków fiansowych na których otwarte fundusze emerytalne są aktywne.

Grupa ds. Operacyjnych zajmująca się problemami operacyjnymi działania OFE i PTE, m. in. mechanizmami przepływu informacji i środków pomiędzy instytucjami, które uczestniczą w funkcjonowaniu kapitałowej części systemu emerytalnego.

Grupa ds. Prawnych zajmująca się problemami regulacji prawnych i przepisów administracyjnych mających wpływ na funkcjonowanie systemu emerytalnego i instytucji, które są jego elementami, a szczególnie OFE i PTE.

Grupa ds. Rachunkowości Funduszy i PTE zajmująca się problemami przepisów, standardów i zasad prowadzenia rachunkowości OFE i PTE.

W zależności od potrzeb IGTE powołuje dodatkowe komisje problemowe oraz wyznacza swoich przedstawicieli reprezentujących Izbę wobec innych instytucji.

EKSPERTYZA

Przygotowaliśmy ponad 400 dokumentów merytorycznych (analiz, opracowań, periodyków, rekomendacji i stanowisk) we współpracy z ponad 100 ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczyły one zarówno legislacji, jak również zagadnień makroekonomicznych i społecznych.

AKTYWNOŚĆ W MEDIACH

Nasz głos jest obecny w mediach. Rocznie osiągamy wynik ponad 1300 cytowań o wartości reklamowej blisko 8,5 mln złotych z dotarciem do blisko 5 mln odbiorców. Najczęściej cytowani jesteśmy w Internecie (82%), mediach społecznościowych (8,8%) oraz prasie (6,5%). 95% publikacji miało wydźwięk pozytywny, a 4,7% neutralny.

NASZE ZASOBY

 • dysponujemy ekspertyzą własną oraz czołowych polskich ekonomistów, prawników i przedstawicieli innych dziedzin nauki
 • posiadamy unikatowy dostęp do praktycznej wiedzy zgromadzonej w zrzeszonych w Izbie Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych
 • ściśle współpracujemy z administracją centralną – przedstawicielami rządu, parlamentu oraz organów kontrolnych i nadzorczych
 • relacje z dziennikarzami pozwalają nam na aktywne uczestnictwo w dyskusji publicznej

WSPARCIE DLA DECYDENTÓW

 • prezentujemy stanowisko branży
 • konsultujemy i opiniujemy propozycje zmian legislacyjnych
 • przygotowujemy opracowania, analizy oraz badania
 • bierzemy udział w inicjatywach międzybranżowych i publiczno-prywatnych

WSPARCIE DLA MEDIÓW

 • niezwłocznie udzielamy komentarza
 • ułatwiamy kontakt z zewnętrznymi ekspertami
 • udostępniamy opracowania, analizy i wyniki badań
 • wyjaśniamy skomplikowane zagadnienia