Władze

Władzami Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych są Walne Zgromadzenie Członków, Komisja Rewizyjna i Prezes.Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby. Prezes Izby sprawuje władzę wykonawczą, zarządza majątkiem i funduszami Izby. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności kontrola bieżącej działalności Izby. Prezesem IGTE jest Małgorzata Rusewicz. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Ludmiła Falak-Cyniak, Paweł Michalik i Piotr Pindel.

MAŁGORZATA RUSEWICZ

prezes IGTE

Absolwentka prawa UwB oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH. Karierę rozpoczęła w ZUS. Następnie współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE.

Od 2013 roku stoi na czele Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, a od 2020 roku także Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jest również członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, Komitetu ds. Product Governance Giełdy Papierów Wartościowych, Komitetu Nadzorczego w GPW Benchmark oraz działającej w ramach Ministerstwa Finansów Rady Rozwoju Rynku Finansowego.

ZBIGNIEW ŚWIĄTEK

członek Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu PTE Allianz Polska SA

Z grupą Allianz związany jest od 1999 roku. W 2006 roku objął funkcję dyrektora Departamentu Kontroli Finansowej w spółkach ubezpieczeniowych Allianz Polska. Od 2006 roku, przez okres dwóch lat zasiadał także w zarządzie Allianz Alp sp. z o.o. na stanowisku członka, a następnie prezesa zarządu. W 2008 roku objął w zarządzie TU Allianz Życie Polska oraz TUiR Allianz Polska funkcję członka zarządu a następnie wiceprezesa odpowiedzialnego za pion finansów. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa PTE Allianz Polska S.A.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której uzyskał w 1993 roku tytuł magistra ekonomii Wydziału Ekonomiki Produkcji.

PAWEŁ MICHALIK

członek Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu UNIQA PTE SA

Od 2017 roku stoi na czele UNIQA (d. AXA) Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. należącego do europejskiej grupy finansowej UNIQA. Wcześniej, przez siedem lat pełnił tam rolę członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje. Z rynkiem otwartych funduszy emerytalnych jest związany od startu ich działalności w Polsce. W styczniu 1999 roku rozpoczął pracę w PTE Skarbiec-Emerytura S.A., początkowo w obszarze zarządzania aktywami, a następnie w obszarze finansów. W 2003 roku objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Bankowość oraz Studium Doktoranckiego w SGH w Warszawie.

PIOTR PINDEL

członek Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu Generali PTE SA

Swoją karierę zawodową zaczynał w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. należącym do Grupy Pekao S.A. – początkowo w oddziale i Biurze Maklerskim jako zastępca Głównego Księgowego oraz Główny Księgowy, a następnie w Departamencie Rachunkowości i Sprawozdawczości na stanowisku Dyrektora Departamentu.
Na początku 1999 roku objął funkcję Głównego Księgowego w Zurich PTE S.A. (obecnie Generali PTE S.A.), od stycznia 2002 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Generali PTE S.A. Ukończył kierunek „Finanse i bankowość” na Uniwersytecie Szczecińskim.

Interesuje się filmem i muzyką. Chętnie biega, wędruje po górach i gra w brydża.